Đorđije Brkuljan d days

Đorđije Brkuljan
Koordinator IPC Tehnopolis, Crna Gora

Đorđije posjeduje veliko iskustvo u pisanju i implementaciji lokalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata kroz više od 15 godina rada u civilnom sektoru u Crnoj Gori. Poslednjih 5 godina radi u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis kao koordinator Centra za programske aktivnosti, istraživanja i razvoj gdje se obavljaju poslovi u okviru četiri sektora: sektora za programske aktivnosti, Biotehnološke laboratorije, Laboratorije za industrijski dizajn i DATA centra. Programske aktivnosti podrazumijevaju kreiranje sadržaja prilagođenog ciljnim grupama radi stvaranja zajednice koja će činiti nukleus razvoja IT sektora, sektora kreativne industrije i razvoja preduzetničkog duha kod mladih ljudi, kako bi se stvorio ambijent za stvaranje startup-ova.
Infrastrukturni segmenti Centra pružaju podršku razvoju ideja i inovacija sa potencijalom za komercijalizaciju, razvoju startup-ova i spin-off preduzeća, razvoju novih usluga i proizvoda malih i srednjih kompanija itd. kroz korišćenje opreme koju posjeduje DATA centar.