Goran Babić
predsjednik Uprave, NLB banka a.d. Banja Luka

Goran Babić rođen je 19.jula 1975. godine u Banjoj Luci.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Ministarstvu finansija Republike Srpske, gdje je položio državni ispit, a 2003. godine je pri Ministarstvu pravde Republike Srpske položio pravosudni ispit.

Po dolasku Hypo grupe na tržište Republike Srpske, juna 2002. godine zasnovao je radni odnos u Kristal banci na poziciji stručnog saradnika za pravne poslove u Odjelu pravnih poslova.

  1. godine imenovan je za direktora Odjela pravnih poslova u Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Banja Luka. Po uvođenju funkcije sprečavanja pranja novca u okviru Odjela bio je odgovoran za njen rad i poslovanje. U toku 2006. godine, nakon izmjene organizacije, pored prethodno navedenih funkcija, preuzeo je poslove i odgovornost Odjela Uprave, a po uspostavljanju funkcije Compliance, obavljao je i te poslove. Krajem 2009. godine vršio je privremeno nadležnosti člana Uprave za poslove rizika (CRO) zbog čega je proveo tri mjeseca u Klagenfurtu u različitim risk odjeljenjima Hypo Grupe. Po preuzimanju Hypo Grupe od strane Republike Austrije, u junu 2010. godine imenovan je za člana Uprave zaduženog za poslovanje sa korporativnim i javnim klijentima (CMO).

Od juna 2012. godine do marta 2016. godine bio je direktor u Hypo Alpe-Adria a.d. Banja Luka, te savjetnik Uprave do juna 2016. godine kada prestaje s radom u banci.

U avgustu 2016. godine uspostavio je saradnju sa advokatskom kancelarijom “Karanović&Nikolić” Beograd, polažio je advokatski ispit, te je u oktobru 2016. godine imenovan za advokata od strane Advokatske komore RS. U svojstvu advokata bavio se raznim oblastima advokature i pružanja pravnih usluga, kako pravnim, tako i fizičkim licima. Osim zastupanja klijenata pred sudovima, značajan dio pružanja pravnih usluga odnosio se na pravno savjetovanje međunarodnih klijenata.

1.januara 2021. godine stupio je na dužnost člana Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka (CFO) čime je postao neposredno odgovoran za upravljanje i rukovođenje Sektorom za upravljanje sredstvima, Službom za investicije, nabavku, sigurnost i opšte poslove, Službom za usklađenost poslovanja, Sekretarijatom i pravnim poslovima kao i Službom za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju.

Od 1.jula 2021. godine preuzeo je funkciju predsjednika Uprave NLB banke a.d. Banja Luka.

Živi u Banjaluci, oženjen je i ima dvoje djece.