Marko Vidaković
viceguverner, Centralna banka Bosne i Hercegovine

Mr. Marko Vidaković je rođen 16.09.1984. godine u Sarajevu, opština Centar. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Istočnoj Ilidži, upisao je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu na kome je stekao zvanje diplomirani ekonomista. Poslije završenog osnovnog studija upisao je postdiplomski studij na istom fakultetu, gdje je uspješno odbranio magistarski rad na temu “Makroprudencijalne politike u funkciji očuvanja stabilnosti finansijskih sistema u zemljama Zapadnog Balkana” te stekao zvanje magistra ekonomskih znanosti.

U periodu 2010 – 2011 godine radio je u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u Sektoru za finansije i budžet. Nakon toga, radni angažman nastavio je u „MH ERS ZP Elektrodistribucija Pale“ a.d.

U toku 2012. godine imenovan je za savjetnika za ekonomska pitanja člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, a zatim 2013. godine za šefa kabineta člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske. U 2014. godini izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje je nastavio profesionalni radni angažman do 2018. godine. U periodu 2016-2018 obavljao je dužnost zamjenika predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske. Osim navedenog, obavljao je i brojne druge dužnosti u privatnom i javnom sektoru.

Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, naučnim skupovima kao i na njihovoj organizaciji. Aktivno govori engleski jezik i posjeduje visok nivo znanja za rad na računaru.

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) je od 2018. godine radio na poslovima višeg stručnog saradnika za procjenu rizika po finansijsku stabilnost u Odjeljenju za finansijsku stabilnost. Obavljao je i dužnost v.d. rukovodioca Službe za analizu i izvještavanje o rizicima po finansijsku stabilnost.

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na 2. sjednici održanoj 25.2.2022. godine imenovalo mr. Marka Vidakovića za viceguvernera CBBiH, nadležnog za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom, na mandatni period od četiri godine, počevši od 1.3.2022. godine do 28.2.2026. godine.