Milos Grujic D DAYS

Miloš Grujić
Direktor, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka

Miloš Grujić je direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske. Radio je u DuIF „Advantis kapital menadžment” kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od 2011. je radio u brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker” kao finansijski analitičar. Od 2013. je bio zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio je na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Od aprila 2014. do jula 2018. bio je član Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

Doktorirao je 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, na temu „Ulaganje u kreditne derivate s ciljem smanjenja kreditnog rizika na tržištima u razvoju”.

Autor je i koautor 80 stručnih i naučnih radova i pet knjiga na temu finansijskih tržišta. Objavio više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, finansijske izvještaje i finansijska tržišta u dnevnim novinama i magazinima. Stekao iskustvo kao član nekoliko upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju. Posjeduje iskustva kao predavač i učesnik na nekoliko konferencija, radnih stolova, panela i seminara iz oblasti finansijskih tržišta i finansijske pismenosti.

Posjeduje sertifikate sertifikovanog računovođe koji izdaje Savez računovođa i revizora Republike Srpske, investicionog menadžera koji izdaje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske i sudskog vještaka ekonomske struke koji izdaje Ministarstvo pravde Republike Srpske. Osim toga, posjeduje licence ovlašćenog procjenitelja koje izdaje Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH i ovlašćenog internog revizora koje izdaje udruženje internih revizora. Od 2011. član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Oženjen. Otac jednog djeteta.