mr. sci. Elma Zukić
predsjednica, Udruženje mikrokreditnih organizacija AMFI

Elma posjeduje 23 godine poslovnog iskustva koje je stekla radeći u poslovno-finansijskom sektoru. Na međunarodnom nivou učestvuje u razvoju strategije, donošenju ključnih odluka i strateških aktivnosti kao član Upravnog odbora međunarodne organizacije Microfinance Centar (MFC). Podrška uspostavi saradnje stranih finansijskih institucija, IT organizacija i članica mikrosektora zapadnog Balkana.

U mikrokrofinansijskom sektoru sa strateškog aspekta učestvuje u kreiranju ekosistema, predstavljajući mikrokreditni sektor. U komunikaciji sa nadležnim vladama, ministarstvima, regulatornim agencijama, međunarodnim partnerima i drugim stakeholderima prezentuje i zastupa interese mikrokreditnih organizacija.

U bankarskom sektoru upravljala je i organizovala različite sektore u različito vrijeme: prodaja i razvoj proizvoda pravnim i fizičkim licima, PR i marketing, IT, upravljanje operacijama i imovinom, investicijsko bankarstvo i riznicu. Obavljala je odgovorne funkcije (član uprave, izvršni direktor).

Edukacija

  • PhD–izrada disertacije u toku iz oblasti digitalne transformacije, Katedra za menadžment i organizaciju
  • Master studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – oblast Krizni menadžment
  • Bankarsko-finansijski menadžment-Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  • Turizam-Sveučilište u Splitu, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu – Dubrovnik
  • Licenca stečajnog upravitelja-Federalno ministarstvo pravde, BiH
  • Veći broj naučnih skupova i konferencija iz oblasti menadžmenta, finansija, kriznog upravljanja i digitalnih transformacija