bahrija-umihanic-digitalna-konferencija-ddays

prof. dr Bahrija Umihanić
profesor - Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet

Bahrija Umihanić je univerzitetski profesor, istraživač, konsultant i poduzetnik. Trenutno je zaposlen kao redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na kojem je prošao univerzitetsku karijeru od asistenta do redovnog profesora, predavajući predmete iz oblasti poduzetništva i menadžmenta. Profesor Umihanić je voditelj  BiH istraživačkog tima GEM projekta – najveće studije o istraživanju poduzetništva u svijetu. Svoje iskustvo i reference gradio je kroz brojne konsultantske angažmane od strane međunarodnih institucija kao što su Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ured Svjetske banke u Bosni i Hercegovini (the World Bank), ali i kroz angažmane na projektima finansiranim od strane Europske Unije i drugih međunarodnih donatora. Angažovan je i kao verifikator na projektu Certifikacija gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC). Vlasnik je preduzeća „Algoritam-inženjering“ d.o.o. Živinice. Kao autor ili koautor objavio je 7 knjiga, 8 naučnih monografija i preko 100 naučnoistraživačkih i stručnih radova. Mentorisao je na izradi 6 doktorskih disertacija,  30 magistarskih teza, te preko 250 diplomskih radova.