sasa-petkovic-digitalna-konferencija-d-days

prof. dr Saša Petković
Vanredni profesor - Ekonomski fakultet Banja Luka

Prof. dr Saša Petković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Predaje predmete iz oblasti preduzetničke i teorijske ekonomije na svim studijskim ciklusima. Autor je ili koautor 30 objavljenih naučnoistraživačkih radova u naučnim časopisima i zbornicima naučnih konferencija i osam monografija (https://ef.unibl.org/biografija/1537362060sasa-petkovic-bio-cir.pdf). Od 2007. godine obavlja funkciju prodekana za nastavu. Osnivač je Centra za projektni menadžment i preduzetništvo na Ekonomskom fakultetu, UNIBL, http://www.cpme.ef.unibl.org/. Od 1999. godine angažovan je u međunarodnoj razvojnoj organizaciji CARE International Balkans kao projektni menadžer