Slada Ivelić
predsjednica, Notarska komora Republike Srpske

Završila je Pravni fakultet 1984. godine u Banjoj Luci. Pravosudni ispit položila je u Sarajevu 1986. godine, magistrirala je u Banjoj Luci 2013. godine. Bila je član komisija za izradu više zakona: Zakona o notarskoj službi u RS, Porodičnog zakona, Zakona o privatizaciji državnih stanova, Zakona o urbanizmu i prostornom planiranju, kao i više zakonskih i podzakonskih akata iz komunalne oblasti.
Radi kao notar od 2008. godine, a pored toga bila je angažovana i kao:
– 2008.-2013. predsjednica Komisije za unapređenje notarske etike
– 2010.-2013. član UO Notarske komore Republike Srpske
– 2013.-2016. predsjednica Komisije za stručno usavršavanje notara u Notarskoj komori RS.
Od 2017. godine obavlja dužnost predsjednice Notarske komore RS.
Bila je učesnik studijske posjete Saveznoj notarskoj komori Njemačke, učesnik konferencija u organizaciji GIZ-a na temu elektronizacije notarske službe i učesnik okruglog stola jugoistočne Evrope u oganizaciji Savezne notarske komore Njemačke na temu IT projekti Notarske komore Njemačke i izazovi digitalizacije notarijata.