Slada Ivelić
Predsjednica Notarske komore Republike Srpske

U Banja Luci završila Pravni fakultet 1984. godine. Pravosudni ispit je položila u Sarajevu 1986.godine, magistrirala u Banja Luci 2013.  godine. Bila je član komisija za izradu više zakona: Zakona o notarskoj službi u RS, Porodičnog zakona, Zakona o privatizaciji državnih stanova, Zakona o urbanizmu i prostornom planiranju, kao i više zakonskih i podzakonskih akata iz komunalne oblasti.
Radi kao notar od 2008. godine, a pored toga bila je angažovana i kao:
– 2008-2013 predsjednica Komisije za unapređenje notarske etike
– 2010 – 2013 član UO Notarske komore Republike Srpske
– 2013 – 2016 predsjednica Komisije za stručno usavršavanje notara u Notarskoj komori RS.
Od 2017. godine obavlja dužnost predsjednice Notarske komore RS.
Bila je učesnik studijske posjete Saveznoj Notarskoj komori Njemačke, učesnik Konferencija u organizaciji GIZ-a na temu elektronizacije notarske službe i učesnik Okruglog stola jugoistočne Evrope u oganizaciji Savezne Notarske komore Njemačke na temu IT projekti Notarske komore Njemačke i izazovi digitalizacije notarijata.