Snjezana Rudic D Days konferencija

Snježana Rudić
pomoćnica ministra, Ministarstvo finansija Republike Srpske

Snježana Rudić je pomoćnik ministra u Ministartsvu finansija Republike Srpske za pitanja iz djelokruga Resora za finansijski sistem. Njena glavna ekspertiza vezana je za pripremu zakonodavnog okvira kojim se uređuje bankarski sektor, sektor osiguranja i tržište kapitala. Od pridruživanja ministarsvu 2002. učestvovala je u brojnim projektima sistemskog unapređenja u oblastima finansijskog posredovanja, penzijskog osiguranja i razvojnog finansiranja. Bila je član vladine Radne grupe za reformu penzijskog sistema Republike Srpske (2007- 2010), vođa Tima za implementaciju Projekta jačanja bankarskog sektora (projekat Svjetske banke 2018-2021) i koordinator brojnih interresornih radnih grupa finansijskog sektora imenovanih od Vlade Republike Srpske.

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dobitnik je stipendija: Ron Brown Professional Development Fellowship (U.S. Department of State, 1998/1999) i Japan International Cooperation Agency (JICA) Fellowship (2004).

Prethodno je bila je zaposlena u Banjalučkoj banci a.d. Banjaluka, na poslovima deviznog tržišta i međunarodnog platnog prometa. U periodu 2005-2008. bila je angažovana kao viši asistent na predmetu Bankarski menadžment na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka. Autor je većeg broja stručnih radova i članaka iz oblasti finansija i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa, seminara i radionica.