Željko Vučić
pomoćnik direktora u Sektoru za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu Poreske uprave Republike Srpske

Željko Vučić je rođen 26.08.1968. godine u Banjoj Luci.

Srednju školu završio u Banjoj Luci, dok je na Fakultetu za uslužni biznis na Evropskom Univerzitetu Beograd završio osnovne studije, te stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Nakon toga završio je master studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na studijskom programu Finansije, bankarstvo i osiguranje.

Tokom radnog vijeka iskustvo stiče u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, nakon čega prelazi na rad u nevladin sektor radeći na projektima Evropske unije, a kao šef regionalne kancelarije Poslovnog inkubatora Banja Luka. Nakon toga, vraća se u organe državne uprave, te se zapošljava u Ministarstvu finansija Republike Srpske, Republička uprava za igre na sreću, na radno mjesto inspektora. Dalje radno iskustvo stiče u Poreskoj upravi Republike Srpske, Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, radeći kao inspektor-istražitelj. Potom prelazi na mjesto načelnika u Poreskoj upravi, Područnog centra Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka, gdje ostaje sve do prelaska na mjesto vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za ispitivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu u Poreskoj upravi Republike Srpske, gdje se danas nalazi.

Takođe, tokom vršenja navedenih funkcija učestvuje na raznim seminarima, radionicama, treninzima, konferencijama i sl. Neki od navedenih su:

  • “Internacinalni kurs za praćenje imovine” organizovan od strane NCA Velike Britanije;
  • “Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti” – CILAP projekat, oragnizovan od strane RUGIPP-a Republike Srpske i Vlade Švedske;
  • “Širenje obuhvata obveznika” – projekat Ministarstva finansija Republike Srpske;
  • “Spatial II projekat” organizovan od strane RUGIPP-a Republike Srpske i Agencije za zemljišnu administraciju i kartografiju Holandije.